AVG

In grote lijnen komt het beschermen van persoonsgegevens neer op dat personen geen nadeel ondervinden van dat gegevens over hen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De AVG maakt dit op allerlei manieren concreet.

De AVG schrijft voor dat u als stichting of vereniging (de AVG spreekt van “verwerkingsverantwoordelijke”) van een persoon (in de AVG: “betrokkene”) uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van hem te verzamelen, verwerken en gebruiken. De betrokkene kan deze toestemming op elk moment intrekken en dan moet de verantwoordelijke deze gegevens meteen wissen of vernietigen – of zo aanpassen dat zij niet meer tot deze persoon zijn te herleiden.

Verder mag u de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze ooit heeft verkregen.

Sportverenigingen werken vaak met leeftijdscategorieën. Zij vragen daartoe naar de geboortedatum. Als dit het doel is waarvoor naar dit gegeven wordt gevraagd, mag de geboortedatum niet gebruikt worden om leden te feliciteren met hun verjaardag.

Algemener gesteld: U moet niet denken: “Hee, we weten … dus we kunnen de leden ook …”

Gegevens worden verwerkt door mensen. Deze mensen hebben geheimhoudingsplicht: zij mogen deze gegevens niet aan derden bekendmaken, of voor eigen gebruik aanwenden. Uw organisatie (de verwerkingsverantwoordelijke) heeft ook een geheimhoudingsplicht: u mag gegevens niet ter beschikking stellen aan anderen.

In het verlengde hiervan ligt dat u gegevensverzamelingen niet mag combineren, naast elkaar leggen of vergelijken.

Het bestuur van de “verwerkingsverantwoordelijke” (de stichting of vereniging) is het orgaan dat moet zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verordening naleeft. Het bestuur moet de verwerkingen zo optuigen dat ze aan de daarin gestelde eisen voldoen. Het bestuur moet zorgen dat mensen die in zijn opdracht (als personeelslid of als lid van een commissie) gegevens verwerken, zich aan de wet houden. En wanneer het eens misgaat moet het bestuur dit melden: aan de betrokkene(n) wiens gegevens het betreft, en aan de Autoriteit persoonsgegevens (AP).

Reacties zijn gesloten.